PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓARơle >Signal Relay
   Signal Relay

SIGNAL RELAY OMRON – G3VM, G5V Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

G3VM-353A

G5V-2 DC24 BY OMZ

G5V-2 DC3 BY OMZ

G3VM-61A1

G5V-2 DC5 BY OMZ

G5V-2 DC48 BY OMZ

G3VM-61B1

G5V-2 DC9 BY OMZ

G5V-2 DC6 BY OMZ

G3VM-61G1

G5V-2-H1 DC12 BY OMZ

G5V-2-H DC12 BY OMZ

G5V-1 DC24 BY OMZ

G5V-2-H1 DC24 BY OMZ

G5V-2-H DC24 BY OMZ

G5V-1 DC3 BY OMZ

G5V-1 DC12 BY OMZ

G5V-2-H DC5 BY OMZ

G5V-1 DC5 BY OMZ

G5V-1 DC6 BY OMZ

G5V-2-H1 DC48 BY OMZ

G5V-2 DC12 BY OMZ

G5V-1 DC9 BY OMZ

G5V-2-H1 DC5 BY OMZ

 

 

G5V-2-H1 DC9 BY OMZ

 

 

SIGNAL RELAY OMRON – G6A Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

G6A-234P DC24

G6A-274P-ST-US DC6

G6A-234P DC5

G6A-274P-ST-US DC9

G6A-234P-BS DC24

G6A-274P-US DC24

G6A-234P-BS DC5

G6A-2-H DC12

G6A-234P-ST-US DC12

G6A-2-H DC24

G6A-234P-ST-US DC24

G6A-2-H DC48

G6A-274P DC12

G6A-2-H DC5

G6A-274P DC24

G6A-2-L DC12

G6A-274P DC5

G6A-2-L DC24

G6A-274P-MK DC24

G6A-434P DC24

G6A-274P-ST40-US DC24

G6A-474P DC12

G6A-274P-ST-US DC12

G6A-474P DC24

G6A-274P-ST-US DC24

G6A-474P DC48

G6A-274P-ST-US DC48

G6A-474P-ST40-US DC24

G6A-274P-ST-US DC5

G6A-474P-ST-US DC24

G6A-2-L DC5

G6A-474P-US DC6

G6AK-234P DC12

G6AK-234P DC5

G6AK-234P DC24

G6AK-234P-ST-US DC12

G6AK-234P-ST-US DC24

G6AK-234P-ST-US DC5

G6AK-274P DC24

G6AK-274P DC12

G6AK-274P-ST-US DC24

G6AK-274P DC5

G6AU-274P-ST-US DC24

G6AK-274P DC9

G6A-234P DC12 (Q)..

G6AK-274P-40 DC24

G6A-234P DC48

G6AK-274P-ST40-US DC24

G6A-234P-BS DC12

G6AK-274P-ST40-US DC5

G6A-234P-ST15-US DC12

G6AK-274P-STLT-US DC5

G6A-234P-ST15-US DC24

G6AK-274P-ST-US DC12

G6A-234P-ST15-US DC6

G6AK-274P-ST-US DC48

G6A-234P-ST40-US DC12

G6AK-274P-ST-US DC5

G6A-234P-ST-US DC48

G6AK-2-H DC12

G6A-234P-ST-US DC5

G6AK-2-H DC24

G6A-234P-US DC12

G6AK-2-L DC12

G6A-234P-US DC24

G6AK-2-L DC24

G6A-234P-US-MI DC5

G6AK-474P DC12

G6A-274P DC48

G6AK-474P DC24

G6A-274P DC5 (Q)..

G6AK-474P DC48

G6A-274P DC9

G6AK-474P-ST40-US DC12

G6A-274P-40 DC24

G6AK-474P-ST-US DC12

G6A-274P-ST15-US DC12

G6AU-234P-ST-US DC12

G6A-274P-ST15-US DC5

G6AU-274P DC12

G6A-274P-ST40-US DC12

G6AU-274P DC24

G6A-274P-ST40-US DC5

G6AU-274P-ST-US DC12

 

G6AU-274P-ST-US DC5

 

 

SIGNAL RELAY OMRON – G6E Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

G6E-134PL-ST-US DC12

G6E-134PL-US DC12

G6EK-134P-ST-US DC12

G6E-134PL-US DC24

G6E-134P-ST-US DC48

G6EK-134P-ST-US DC24

G6E-134P-ST-US DC12

G6E-134P-US DC3

G6EK-134P-ST-US DC3

G6E-134P-ST-US DC24

G6E-134P-US DC48

G6EK-134P-US DC24

G6E-134P-ST-US DC5

G6E-134P-US DC6

G6EK-134P-US DC5

G6E-134P-US DC12

G6E-134P-US DC9

G6EU-134C-ST-US DC12

G6E-134P-US DC24

G6E-134P-US-U DC12

G6EU-134P-ST-US DC3

G6E-134P-US DC5

G6E-134P-US-U DC24

G6EU-134P-ST-US DC5

G6E-134CL-US DC24

G6E-134P-US-U DC48

 

 

 

SIGNAL RELAY OMRON – G6K Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

G6K-2F DC12

G6K-2G DC12

G6K-2P DC5

G6K-2F DC5

G6K-2G DC5

G6K-2P-Y DC24

G6K-2F-RF DC5

G6K-2G-Y DC5

G6K-2P-Y DC5

G6K-2F-Y DC12

G6K-2P DC12

G6KU-2P-Y DC5

 

 

SIGNAL RELAY OMRON – G6L, G6S, G6SK, G6Z Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

G6L-1F DC5 BY OMZ

G6S-2 DC5

G6Y-1 DC12 BY OMZ

G6S-2 DC12

G6S-2F DC5 BY OMR

G6Z-1P-A DC12 BY OMZ

G6S-2 DC12 BY OMR

G6S-2-Y DC24 BY OMR

G6Z-1PE DC12 BY OMZ

G6S-2 DC24 BY OMR

G6SK-2 DC9

G6ZK-1PE-A DC12 BY OMZ

G6S-2 DC4.5 BY OMR

G6SU-2 DC3

 

 

 

SIGNAL RELAY OMRON – G6E Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

G2E-134P-H-M-US DC12

G2E-184P-H-M-US DC12

G2E-184P-M-US DC24

G2E-134P-H-M-US DC24

G2E-184P-H-M-US DC24

G2E-184P-M-US DC5

G2E-134P-M-US DC24

G2E-184P-M-US DC12

 

 

 

SIGNAL RELAY OMRON – G3VM Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

G3VM-2

G3VM-353D

G3VM-41GR5

G3VM-62J1

G3VM-201G

G3VM-353D(TR)

G3VM-41LR10

G3VM-62J1(TR)

G3VM-21LR11

G3VM-353E

G3VM-41LR6

G3VM-81HR

G3VM-2F

G3VM-353G

G3VM-4N

G3VM-S2

G3VM-3

G3VM-354J

G3VM-6

G3VM-S5

G3VM-351A

G3VM-355CR

G3VM-601BY

G3VM-SW

G3VM-351B

G3VM-355FR

G3VM-61BR

G3VM-SY

G3VM-351E

G3VM-402C

G3VM-61D1

G3VM-V

G3VM-351G

G3VM-402F

G3VM-61ER

G3VM-W

G3VM-352C

G3VM-402J

G3VM-62F1

G3VM-WF

G3VM-352J

 

 

 

 

 

SIGNAL RELAY OMRON – G5A, G5AK, G5AU Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

G5A-234P DC24

G5A-237P DC12

G5AK-234P DC5

G5A-234P DC9

G5A-237P DC5

G5AK-237P DC12

G5A-234PL DC12

G5AK-234P DC12

G5AK-237P DC5

G5A-234P-U DC48

G5AK-234P DC24

G5AU-234P DC24

 

 

G5AU-234P DC5

 

 

SIGNAL RELAY OMRON – G6H, G6J Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

G6H-2 DC12

G6H-2F-TR DC5

G6J-2FL-Y DC12 BY OMR

G6H-2-100 DC12

G6H-2-U DC5

G6J-2FL-Y DC24 BY OMR

G6H-2-100 DC5

G6HK-2 DC12

G6J-2FL-Y-TR DC5 BY OMR

G6H-2F DC12

G6HK-2 DC5

G6J-2P-Y DC12 BY OMR

G6H-2F DC4.5

G6HU-2 DC12

G6J-2P-Y DC24 BY OMR

 

 

G6J-2P-Y DC5 BY OMR

 

 

SIGNAL RELAY OMRON – G6K, G6KU Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

G6K-2F DC24

G6K-2F-Y DC24

G6K-2G-Y DC3

G6K-2F DC3

G6K-2F-Y DC3

G6K-2G-Y DC4.5

G6K-2F-RF DC12

G6K-2F-Y DC4.5

G6K-2P DC4.5

G6K-2F-RF DC24

G6K-2F-Y DC5

G6K-2P-Y DC12

G6K-2F-RF DC3

G6K-2G DC24

G6K-2P-Y DC4.5

G6K-2F-TR DC12

G6K-2G-TR DC12

G6KU-2G-Y DC12

G6K-2F-TR DC24

G6K-2G-TR DC5

G6KU-2G-Y DC3

G6K-2F-TR DC5

G6K-2G-Y DC12

G6KU-2P-Y DC4.5

 

 

SIGNAL RELAY OMRON – G6L, G6S Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

G6L-1F DC24 BY OMZ

G6S-2G DC5 BY OMR

G6L-1F DC3 BY OMZ

G6S-2G-Y DC5 BY OMR

G6L-1F DC4.5 BY OMZ

G6S-2-KN DC24 BY OMR

G6L-1F-TR DC5 BY OMZ

G6S-2-KN DC3 BY OMR

G6S-2 DC3 BY OMR

G6S-2-KN DC4.5 BY OMR

G6S-2 DC5 BY OMR

G6S-2-KN DC5 BY OMR

G6S-2 DC5 BY OMR OTE/SIM

G6S2-UA-006004 DC4.5

G6S-2F DC12 BY OMR

G6S-2-Y DC12 BY OMR

G6S-2F DC24 BY OMR

G6S-2-Y DC5 BY OMR

G6S-2F-KN DC24 BY OMR

G6S-2-Y DC6 BY OMR

G6S-2F-KN DC5 BY OMR

G6SK-2 DC12

G6S-2F-TR DC12 BY OMR

G6SK-2 DC24

G6S-2F-TR DC5 BY OMR

G6SK-2F DC12

G6S-2F-TR DC9 BY OMR

G6SK-2F DC4.5

G6S-2F-Y DC12 BY OMR

G6SK-2F DC5

G6S-2F-Y DC3 BY OMR

G6SK-2F-KN DC24 BY OMR

G6S-2F-Y DC5 BY OMR

G6SK-2F-TR DC4.5

G6S-2F-Y-TR DC12 BY OMR

G6SK-2-H DC12

G6S-2F-Y-TR DC24 BY OMR

G6SK-2-KN DC5 BY OMR

G6S-2G DC24 BY OMR

G6SU-2 DC4.5

G6S-2G DC48 BY OMR

 

 

 

SIGNAL RELAY OMRON – G6W, G6Y, G6Z Series

------------------------------------

MÃ HÀNG:

G6W-1F DC12

G6Z-1PE DC5 BY OMZ

G6W-1F DC4.5

G6Z-1PE DC9 BY OMZ

G6W-1F-R DC4.5

G6Z-1PE-A DC12 BY OMZ

G6Y-1 DC24 BY OMZ

G6Z-1PE-A DC24 BY OMZ

G6Y-1 DC5 BY OMZ

G6Z-1PE-A DC5 BY OMZ

G6Y-1 DC9 BY OMZ

G6ZK-1F-A DC12 BY OMZ

G6Z-1P DC12 BY OMZ

G6ZK-1PE DC12 BY OMZ

G6Z-1P DC5 BY OMZ

 

 

 

 

 CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG LOẠI
LY Series
Rơle Omron
G2R Series
Rơle Omron
IND Relay
IND Relay Omron
Automotive Relay
Automotive Relay Omron
MY Series
Rơle Omron
Signal Relay
Signal Relay Omron
PCB Power Relay
PCB Power Relay Omron
Tổng số sản phẩm:7 - Đang xem trang : 1 / 1 Tất cả << < > >>
Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us

    245 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, TPHCM           
   ĐKKD : 0302007347  Cấp ngày : 16/05/2000
   ĐT : 08.39 554457  Email : info@sieuthitudong.com

 Chính sách và Quy định