PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓARơle >PCB Power Relay
   PCB Power Relay

 PCB Power Relay Omron

G4A Series, G5CA Series, G5LA Series, G5LE Series, G5NB Series, G5PA Series
 
G4A-1A-E DC12 BY OMZ
G4A-1A-E DC12 BY OMZ (PF)
G4A-1A-E DC24 BY OMZ
G4A-1A-PE DC24 BY OMZ
G4A-1A-E DC5 BY OMZ
G4A-1A-PE-T130 DC12 BY OMZ
G5CA-1A DC12 BY OMZ
G5CA-1A4 DC24 BY OMZ
G5CA-1A-E DC24 BY OMZ
G5G-1A DC12 BY OMZ
G5LA-14 DC12 BY OMZ
G5LA-14 DC24 BY OMZ
G5LE-1 DC12 BY OMB
G5LE-1 DC24 BY OMB
G5LE-14 DC12 BY OMB
G5LE-14 DC24 BY OMB
G5LE-14 DC6 BY OMB
G5LE-1A4 DC24 BY OMB
G5LE-1A4 DC5 BY OMB
G5NB-1A DC12 BY OMZ
G5NB-1A DC24
G5PA-1 DC24 BY OMZ (PF)
G5PA-1 DC5 BY OMZ (PF)
G5PA-1-M DC24 BY OMZ (PF)
 
G8P Series, G5CA Series, G5LE Series
 
G8P-1A2T-F DC12 BY OMZ
G8P-1A4P DC12 BY OMZ
G8P-1A4P DC24 BY OMZ
G8P-1A4TP DC12 BY OMZ
G8P-1C4P DC12 BY OMZ
R99-01 FOR G6DS
G5CA-1A DC24 BY OMZ
G5CA-1A DC48 BY OMZ
G5CA-1A DC5 BY OMZ
G5CA-1A4 DC12 BY OMZ
G5CA-1A4-E DC12 BY OMZ
G5CA-1A-E DC12 BY OMZ
G5CA-1A-E DC48 BY OMZ
G5CA-1A-E DC5 BY OMZ
G5CA-1A-H DC12 BY OMZ
G5CA-1A-H DC24 BY OMZ
G5CA-1A-H DC5 BY OMZ
G5CA-1A-TP-E DC12 BY OMZ
G5CA-1A-TP-E DC24 BY OMZ
G5CA-1A-TP-E DC5 BY OMZ
G5G-1A DC24 BY OMZ
G5LA-1 DC5 BY OMZ
G5LA-14 DC5 BY OMZ
G5LA-14-E DC5 BY OMZ
G5LA-1A4 DC12 BY OMZ
G5LA-1-E DC5 BY OMZ
G5LE-1 DC18 BY OMB
G5LE-1 DC3 BY OMB
G5LE-1 DC48 BY OMB
G5LE-1 DC5 BY OMB
G5LE-1 DC6 BY OMB
G5LE-1 DC9 BY OMB
G5LE-14 DC3 BY OMB
G5LE-14 DC48 BY OMB
G5LE-14 DC5 BY OMB
G5LE-14 DC9 BY OMB
G5LE-14-ASI DC12 BY OMB
G5LE-14-ASI DC24 BY OMB
G5LE-14-ASI DC3 BY OMB
G5LE-14-ASI DC48 BY OMB
G5LE-14-ASI DC5 BY OMB
G5LE-14-ASI DC6 BY OMB
G5LE-14-ASI-CF DC12 BY OMB
G5LE-14-ASI-CF DC24 BY OMB
G5LE-14-ASI-CF DC48 BY OMB
G5LE-14-ASI-CF DC5 BY OMB
G5LE-14-ASI-CF DC9 BY OMB
G5LE-14-ASI-VD DC12 BY OMB
G5LE-14-ASI-VD DC24 BY OMB
G5LE-14-ASI-VD DC48 BY OMB
G5LE-14-ASI-VD DC5 BY OMB
G5LE-14-ASI-VD DC9 BY OMB
G5LE-14-CF DC12 BY OMB
G5LE-14-CF DC18 BY OMB
G5LE-14-CF DC24 BY OMB
G5LE-14-CF DC48 BY OMB
G5LE-14-CF DC5 BY OMB
G5LE-14-CF DC9 BY OMB
G5LE-14-VD DC12 BY OMB
G5LE-14-VD DC24 BY OMB
G5LE-14-VD DC48 BY OMB
G5LE-14-VD DC5 BY OMB
G5LE-14-VD DC9 BY OMB
G5LE-1A DC12 BY OMB
G5LE-1A DC18 BY OMB
G5LE-1A DC24 BY OMB
G5LE-1A DC3 BY OMB
G5LE-1A DC48 BY OMB
G5LE-1A DC5 BY OMB
G5LE-1A DC6 BY OMB
G5LE-1A DC9 BY OMB
G5LE-1A4 DC12 BY OMB
G5LE-1A4 DC3 BY OMB
G5LE-1A4 DC36 BY OMB
G5LE-1A4 DC48 BY OMB
G5LE-1A4 DC6 BY OMB
G5LE-1A4 DC9 BY OMB
G5LE-1A4-ASI DC12 BY OMB
G5LE-1A4-ASI DC24 BY OMB
G5LE-1A4-ASI DC3 BY OMB
G5LE-1A4-ASI DC48 BY OMB
G5LE-1A4-ASI DC5 BY OMB
G5LE-1A4-ASI DC6 BY OMB
G5LE-1A4-ASI DC9 BY OMB
G5LE-1A4-ASI-CF DC12 BY OMB
G5LE-1A4-ASI-CF DC24 BY OMB
G5LE-1A4-ASI-CF DC48 BY OMB
G5LE-1A4-ASI-CF DC5 BY OMB
G5LE-1A4-ASI-CF DC9 BY OMB
G5LE-1A4-ASI-VD DC12 BY OMB
G5LE-1A4-ASI-VD DC24 BY OMB
G5LE-1A4-ASI-VD DC48 BY OMB
G5LE-1A4-ASI-VD DC5 BY OMB
G5LE-1A4-ASI-VD DC9 BY OMB
G5LE-1A4-CF DC12 BY OMB
G5LE-1A4-CF DC18 BY OMB
G5LE-1A4-CF DC24 BY OMB
G5LE-1A4-CF DC48 BY OMB
G5LE-1A4-CF DC5  BY OMB
G5LE-1A4-CF DC9  BY OMB
G5LE-1A4-VD DC12 BY OMB
G5LE-1A4-VD DC24 BY OMB
G5LE-1A4-VD DC48 BY OMB
G5LE-1A4-VD DC5 BY OMB
G5LE-1A4-VD DC9 BY OMB
G5LE-1A-ASI DC12 BY OMB
G5LE-1A-ASI DC24 BY OMB
G5LE-1A-ASI DC3 BY OMB
G5LE-1A-ASI DC48 BY OMB
G5LE-1A-ASI DC5 BY OMB
G5LE-1A-ASI DC6 BY OMB
G5LE-1A-ASI-CF DC12 BY OMB
G5LE-1A-ASI-CF DC24 BY OMB
G5LE-1A-ASI-CF DC48 BY OMB
G5LE-1A-ASI-CF DC5 BY OMB
G5LE-1A-ASI-CF DC9 BY OMB
G5LE-1A-ASI-VD DC12 BY OMB
G5LE-1A-ASI-VD DC24 BY OMB
G5LE-1A-ASI-VD DC48 BY OMB
G5LE-1A-ASI-VD DC5 BY OMB
G5LE-1A-ASI-VD DC9 BY OMB
G5LE-1A-CF DC12 BY OMB
G5LE-1A-CF DC18 BY OMB
G5LE-1A-CF DC24 BY OMB
G5LE-1A-CF DC48 BY OMB
G5LE-1A-CF DC5 BY OMB
G5LE-1A-CF DC9 BY OMB
G5LE-1-ASI DC12 BY OMB
G5LE-1-ASI DC24 BY OMB
G5LE-1-ASI DC3 BY OMB
G5LE-1-ASI DC48 BY OMB
G5LE-1-ASI DC5 BY OMB
G5LE-1-ASI DC6 BY OMB
G5LE-1-ASI-CF DC12 BY OMB
G5LE-1-ASI-CF DC24 BY OMB
G5LE-1-ASI-CF DC48 BY OMB
G5LE-1-ASI-CF DC5 BY OMB
G5LE-1-ASI-CF DC9 BY OMB
G5LE-1-ASI-VD DC12 BY OMB
G5LE-1-ASI-VD DC24 BY OMB
G5LE-1-ASI-VD DC48 BY OMB
G5LE-1-ASI-VD DC5 BY OMB
G5LE-1-ASI-VD DC9 BY OMB
G5LE-1A-VD DC12 BY OMB
G5LE-1A-VD DC24 BY OMB
G5LE-1A-VD DC48 BY OMB
G5LE-1A-VD DC5 BY OMB
G5LE-1A-VD DC9 BY OMB
G5LE-1-CF DC12 BY OMB
G5LE-1-CF DC18 BY OMB
G5LE-1-CF DC24 BY OMB
G5LE-1-CF DC48 BY OMB
G5LE-1-CF DC5  BY OMB
G5LE-1-CF DC9 BY OMB
G5LE-1-VD DC12 BY OMB
G5LE-1-VD DC24 BY OMB
G5LE-1-VD DC48 BY OMB
G5LE-1-VD DC5 BY OMB
G5LE-1-VD DC9 BY OMB
 
G5PA Series, G5Q Series, G8P Series
 
G5PA-1 DC12 BY OMZ (PF)
G5PA-1-8-NW DC6 BY OMZ
G5PA-2 DC12 BY OMZ (PF)
G5PA-2 DC24 BY OMZ (PF)
G5Q-1 DC24 BY OMZ
G5Q-14-EU DC12 BY OMZ
G5Q-1A4 DC12 BY OMZ
G5Q-1A4 DC24 BY OMZ
G5Q-1A4-EU DC24 BY OMZ
G5Q-1A-EU DC12 BY OMZ
G5Q-1A-EU DC5 BY OMZ
G8P-1A2P DC24 BY OMZ
G8P-1A2T-F DC24 BY OMZ
G8P-1A2T-F DC48 BY OMZ
G8P-1A4P DC110 BY OMZ
G8P-1A4P DC18 BY OMZ
G8P-1A4P DC48 BY OMZ
G8P-1A4TP DC24 BY OMZ
G8P-1AP DC12 BY OMZ
G8P-1AP DC24 BY OMZ
G8P-1AP DC5 BY OMZ
G8P-1C2P DC24 BY OMZ
G8P-1C2T-F DC12 BY OMZ
G8P-1C2T-F DC24 BY OMZ
G8P-1C4P DC110 BY OMZ
G8P-1C4P DC24 BY OMZ
G8P-1C4P DC48 BY OMZ
G8P-1C4P DC5 BY OMZ
G8P-1CP DC12 BY OMZ
G8P-1CP DC24 BY OMZ

G2R Series 
 
G2R-1 AC110 BY OMB
G2R-1 AC200/(220) BY OMB
G2R-1 AC220 BY OMB
G2R-1 AC230 BY OMB
G2R-1 AC24 BY OMB
G2R-1 AC240 BY OMB
G2R-1 DC110 BY OMB
G2R-1 DC12 BY OMB
G2R-1 DC24 BY OMB
G2R-1 DC48 BY OMB
G2R-1 DC5 BY OMB
G2R-14 AC100/(110) BY OMB
G2R-14 AC120 BY OMB
G2R-14 AC24 BY OMB
G2R-14 DC12
G2R-14 DC12 BY OMB
G2R-14 DC24 BY OMB
G2R-14 DC5 BY OMB
G2R-1A DC12 BY OMB
G2R-1A DC24 BY OMB
G2R-1A DC5 BY OMB
G2R-1A4 AC100/(110) BY OMB
G2R-1A4 DC24 BY OMB
G2R-1A4 DC5 BY OMB
G2R-1A-E DC110
G2R-1A-E DC12
G2R-1A-E DC12 BY OMB
G2R-1A-E DC24 BY OMB
G2R-1A-E-T130 DC24 BY OMB
G2R-1-E AC120 BY OMB
G2R-1-E AC220 BY OMB
G2R-1-E AC24 BY OMB
G2R-1-E DC12 BY OMB
G2R-1-E DC24
G2R-1-E DC24 BY OMB
G2R-1-E DC5 BY OMB
G2R-1-E-ASI DC5 BY OMB
G2R-1-H DC12 BY OMB
G2R-1-H DC24 BY OMB
G2R-2 AC100/(110) BY OMB
G2R-2 AC110 BY OMB
G2R-2 AC200/(220) BY OMB
G2R-2 AC220 BY OMB
G2R-2 AC230 BY OMB
G2R-2 AC24 BY OMB
G2R-2 DC12 BY OMB
G2R-2 DC24 BY OMB
G2R-2 DC48 BY OMB
G2R-2 DC5 BY OMB
G2R-2 DC6 BY OMB
G2R-2 DC9 BY OMB
G2R-24 AC24 BY OMB
G2R-24 DC12 BY OMB
G2R-24 DC24
G2R-24 DC24 BY OMB
G2R-2A DC100 BY OMB
G2R-2A DC110 BY OMB
G2R-2A DC12 BY OMB
G2R-2A DC24 BY OMB
G2R-2A4 DC24 BY OMB
G2R-2A-H DC24 BY OMB
G2R-2-AUL DC24
G2R-2-H DC12 BY OMB
G2R-2-H DC24 BY OMB
G2R-2-H DC48 BY OMB
G2RK-2 DC24
G2RK-2 DC6
G2RL-1 DC12
G2RL-1 DC24
G2RL-1A DC12
G2RL-1ATP5-E DC12 BY OMI
G2RL-1-E DC48
G2RL-2 DC12
G2RL-2 DC24
G2R-1 AC100/(110) BY OMB
G2R-1 AC110
G2R-1 AC12 BY OMB
G2R-1 AC120 BY OMB
G2R-1 AC200/(220)
G2R-1 AC220
G2R-1 AC50 BY OMB
G2R-1 AC6 BY OMB
G2R-1 DC100 BY OMB
G2R-1 DC18 BY OMB
G2R-1 DC6 BY OMB
G2R-1 DC9 BY OMB
G2R-14 AC110 BY OMB
G2R-14 AC12 BY OMB
G2R-14 AC200/(220) BY OMB
G2R-14 AC220 BY OMB
G2R-14 AC230 BY OMB
G2R-14 AC240 BY OMB
G2R-14 AC50 BY OMB
G2R-14 AC6 BY OMB
G2R-14 DC100
G2R-14 DC110
G2R-14 DC18 BY OMB
G2R-14 DC24
G2R-14 DC48 BY OMB
G2R-14 DC6 BY OMB
G2R-14 DC9 BY OMB
G2R-14-ASI DC24 BY OMB
G2R-14-H DC12 BY OMB
G2R-14-H DC24 BY OMB
G2R-14-H DC48 BY OMB
G2R-14-H DC5 BY OMB
G2R-14-H DC6 BY OMB
G2R-14-H DC9 BY OMB
G2R-14-T130 DC12 BY OMB
G2R-14-T130 DC24 BY OMB
G2R-14-U DC12
G2R-1-5 DC12 BY OMB
G2R-1A AC100/(110) BY OMB
G2R-1A AC110 BY OMB
G2R-1A AC12 BY OMB
G2R-1A AC120 BY OMB
G2R-1A AC200/(220) BY OMB
G2R-1A AC220 BY OMB
G2R-1A AC230 BY OMB
G2R-1A AC24 BY OMB
G2R-1A AC240 BY OMB
G2R-1A DC100 BY OMB
G2R-1A DC18 BY OMB
G2R-1A DC20 BY OMB
G2R-1A DC36 BY OMB
G2R-1A DC48 BY OMB
G2R-1A DC6 BY OMB
G2R-1A DC9 BY OMB
G2R-1A4 AC12 BY OMB
G2R-1A4 AC120 BY OMB
G2R-1A4 AC200/(220) BY OMB
G2R-1A4 AC220 BY OMB
G2R-1A4 AC24 BY OMB
G2R-1A4 AC240 BY OMB
G2R-1A4 DC12
G2R-1A4 DC12 BY OMB
G2R-1A4 DC24
G2R-1A4 DC48 BY OMB
G2R-1A4 DC6 BY OMB
G2R-1A4 DC9 BY OMB
G2R-1A4-ASI DC12 BY OMB
G2R-1A4-H DC12 BY OMB
G2R-1A4-H DC24 BY OMB
G2R-1A4-H DC48 BY OMB
G2R-1A4-H DC5 BY OMB
G2R-1A4-H DC6 BY OMB
G2R-1A4-U AC100/(110)
G2R-1A-5 DC12 BY OMB
G2R-1A-5 DC24 BY OMB
G2R-1A-AP DC12
G2R-1A-ASI DC12 BY OMB
G2R-1A-ASI DC24 BY OMB
G2R-1A-ASI DC48 BY OMB
G2R-1A-ASI DC5 BY OMB
G2R-1A-ASI DC6 BY OMB
G2R-1A-ASI-1 DC12 BY OMB
G2R-1A-E AC110 BY OMB
G2R-1A-E AC12 BY OMB
G2R-1A-E AC120 BY OMB
G2R-1A-E AC220 BY OMB
G2R-1A-E AC24 BY OMB
G2R-1A-E AC240 BY OMB
G2R-1A-E AC48 BY OMB
G2R-1A-E DC100
G2R-1A-E DC24
G2R-1A-E DC48
G2R-1A-E DC48 BY OMB
G2R-1A-E DC5
G2R-1A-E DC5 BY OMB
G2R-1A-E DC6
G2R-1A-E DC6 BY OMB
G2R-1A-E DC9 BY OMB
G2R-1A-E-3 DC48 BY OMB
G2R-1A-E-5 DC12 BY OMB
G2R-1A-E-5 DC24 BY OMB
G2R-1A-E-5 DC48 BY OMB
G2R-1A-E-ASI AC100/(110) BY OM
G2R-1A-E-ASI AC240 BY OMB
G2R-1A-E-ASI DC12 BY OMB
G2R-1A-E-ASI DC24 BY OMB
G2R-1A-E-ASI DC48 BY OMB
G2R-1A-E-ASI DC5 BY OMB
G2R-1A-E-SKVD DC5
G2R-1A-E-T130 DC12 BY OMB
G2R-1A-E-TU DC9 BY OMB
G2R-1A-E-TU-5 DC12 BY OMB
G2R-1A-E-TU-5 DC24 BY OMB
G2R-1A-E-TV8-ASI DC12 BY OMB
G2R-1A-E-TV8-ASI DC24 BY OMB
G2R-1A-H DC12 BY OMB
G2R-1A-H DC24 BY OMB
G2R-1A-H DC48 BY OMB
G2R-1A-H DC5 BY OMB
G2R-1A-H DC6 BY OMB
G2R-1A-H DC9 BY OMB
G2R-1A-H-ASI DC12 BY OMB
G2R-1-ASI AC100/(110)
G2R-1-ASI DC12 BY OMB
G2R-1-ASI DC24 BY OMB
G2R-1-ASI DC48 BY OMB
G2R-1-ASI DC5 BY OMB
G2R-1-ASI DC6 BY OMB
G2R-1A-SKVD DC12
G2R-1A-SKVD DC24
G2R-1A-SKVD DC5
G2R-1A-TV8-ASI DC12 BY OMB
G2R-1A-TV8-ASI DC48
G2R-1A-TV8-ASI DC48 BY OMB
G2R-1AZ AC100/(110)
G2R-1AZ DC12
G2R-1AZ DC24
G2R-1A-Z DC24
G2R-1AZ4 DC24
G2R-1AZ4 DC48
G2R-1B DC12 BY OMB
G2R-1-E AC100/(110) BY OMB
G2R-1-E AC110 BY OMB
G2R-1-E AC12 BY OMB
G2R-1-E AC200 BY OMB
G2R-1-E AC200/(220) BY OMB
G2R-1-E AC240 BY OMB
G2R-1-E AC48 BY OMB
G2R-1-E DC100
G2R-1-E DC110 BY OMB
G2R-1-E DC12
G2R-1-E DC48 BY OMB
G2R-1-E DC6 BY OMB
G2R-1-E DC9 BY OMB
G2R-1-E-5 DC24 BY OMB
G2R-1-E-5 DC5 BY OMB
G2R-1-E-ASI AC240 BY OMB
G2R-1-E-ASI DC12 BY OMB
G2R-1-E-ASI DC24 BY OMB
G2R-1-E-ASI DC48 BY OMB
G2R-1-E-TV8-ASI DC12 BY OMB
G2R-1-H DC12
G2R-1-H DC48
G2R-1-H DC48 BY OMB
G2R-1-H DC5 BY OMB
G2R-1-H DC6 BY OMB
G2R-1-H DC60
G2R-1-H DC9 BY OMB
G2R-1-H2 DC9 BY OMB
G2R-1-SKVD DC12
G2R-1-SKVD DC24
G2R-1-T130 DC12 BY OMB
G2R-1-T130 DC24 BY OMB
G2R-1-TV8-ASI DC12 BY OMB
G2R-1Z AC240.
G2R-1Z DC100
G2R-1Z DC12
G2R-1Z DC24
G2R-1-Z DC24
G2R-1Z4 DC100
G2R-1Z4 DC12
G2R-1Z4 DC24
G2R-2 AC100/(110)
G2R-2 AC12 BY OMB
G2R-2 AC120 BY OMB
G2R-2 AC200/(220)
G2R-2 AC240 BY OMB
G2R-2 AC48 BY OMB
G2R-2 DC100 BY OMB
G2R-2 DC110 BY OMB
G2R-2 DC24 (Q)
G2R-2 DC48 (Q)
G2R-2 DC6 (Q)
G2R-2 DC60 BY OMB
G2R-2-2 DC12 BY OMB
G2R-24 AC100/(110) BY OMB
G2R-24 AC110 BY OMB
G2R-24 AC12 BY OMB
G2R-24 AC120 BY OMB
G2R-24 AC200/(220) BY OMB
G2R-24 AC220 BY OMB
G2R-24 AC240 BY OMB
G2R-24 AC50 BY OMB
G2R-24 DC100
G2R-24 DC110
G2R-24 DC12
G2R-24 DC48
G2R-24 DC48 BY OMB
G2R-24 DC5
G2R-24 DC5 BY OMB
G2R-24 DC6
G2R-24 DC6 BY OMB
G2R-24 DC9 BY OMB
G2R-24-H DC12 BY OMB
G2R-24-H DC24 BY OMB
G2R-24-H DC48
G2R-24-H DC48 BY OMB
G2R-24-H DC5 BY OMB
G2R-24-H DC6 BY OMB
G2R-24-H DC9 BY OMB
G2R-24-U AC200/(220)
G2R-24-U AC24
G2R-24-Z DC12
G2R-2A AC100/(110) BY OMB
G2R-2A AC110 BY OMB
G2R-2A AC12 BY OMB
G2R-2A AC120 BY OMB
G2R-2A AC200/(220) BY OMB
G2R-2A AC220 BY OMB
G2R-2A AC24 BY OMB
G2R-2A AC240 BY OMB
G2R-2A AC6 BY OMB
G2R-2A DC18 BY OMB
G2R-2A DC20 BY OMB
G2R-2A DC48 BY OMB
G2R-2A DC5 BY OMB
G2R-2A DC6 BY OMB
G2R-2A DC9 BY OMB
G2R-2A4 AC100/(110) BY OMB
G2R-2A4 AC110 BY OMB
G2R-2A4 AC12 BY OMB
G2R-2A4 AC200/(220) BY OMB
G2R-2A4 AC220 BY OMB
G2R-2A4 AC24 BY OMB
G2R-2A4 AC240 BY OMB
G2R-2A4 AC50 BY OMB
G2R-2A4 AC6 BY OMB
G2R-2A4 DC12
G2R-2A4 DC12 BY OMB
G2R-2A4 DC18 BY OMB
G2R-2A4 DC24
G2R-2A4 DC48
G2R-2A4 DC48 BY OMB
G2R-2A4 DC5
G2R-2A4 DC5 BY OMB
G2R-2A4 DC6
G2R-2A4 DC6 BY OMB
G2R-2A4 DC9 BY OMB
G2R-2A4-ASI DC24 BY OMB
G2R-2A4-H DC12 BY OMB
G2R-2A4-H DC24 BY OMB
G2R-2A4-H DC48 BY OMB
G2R-2A4-H DC5 BY OMB
G2R-2A4-H DC6 BY OMB
G2R-2A4-H DC9 BY OMB
G2R-2A-5 DC12 BY OMB
G2R-2A-ASI DC12 BY OMB
G2R-2A-ASI DC24 BY OMB
G2R-2A-H DC12
G2R-2A-H DC12 BY OMB
G2R-2A-H DC24
G2R-2A-H DC48 BY OMB
G2R-2A-H DC5
G2R-2A-H DC5 BY OMB
G2R-2A-H DC6 BY OMB
G2R-2A-H DC9 BY OMB
G2R-2-ASI DC12 BY OMB
G2R-2-ASI DC24 BY OMB
G2R-2A-SKVD DC12
G2R-2A-SKVD DC5
G2R-2-AUL AC230
G2R-2-H DC12
G2R-2-H DC24
G2R-2-H DC48
G2R-2-H DC5
G2R-2-H DC5 BY OMB
G2R-2-H DC6
G2R-2-H DC6 BY OMB
G2R-2-H DC9 BY OMB
G2R-2-SKVD AC220
G2R-2-SKVD DC100
G2R-2-SKVD DC12
G2R-2-SKVD DC24
G2R-2-YA DC6
G2R-2-YA DC9
G2R-2-Z DC24
G2RG-2A4 DC12 BY OMB
G2RG-2A4 DC24 BY OMB
G2RK-1 DC12
G2RK-1 DC24
G2RK-1 DC5
G2RK-1 DC6
G2RK-1A DC12
G2RK-1A DC24
G2RK-1A DC5
G2RK-2 DC12
G2RK-2 DC5
G2RK-2A DC12
G2RK-2A DC24
G2RK-2A DC5
G2RK-2-OA DC12
G2RL-1 DC48
G2RL-1 DC5
G2RL-14 DC5
G2RL-14-E DC12
G2RL-14-E DC24
G2RL-1A DC24
G2RL-1A-E DC12
G2RL-1ATP5-E DC24 BY OMI
G2RL-1ATP7-E DC24 BY OMI
G2RL-1-E DC12
G2RL-1-E DC24
G2RL-1-E DC5
G2RL-1-E-CF DC5
G2RL-2 DC48
G2RL-2 DC5
G2RL-2 DC9
G2RL-24 DC12
G2RL-24 DC24
G2RL-24 DC5
G2RL-24-CF DC12
G2RL-2A DC12
G2RL-2A DC18
G2RL-2A DC5
G2RL-2-CF DC24
 
G4W Series, G5SB Series 
 
G4W-1112P-US-TV8 DC24 BY OMZ
G4W-2212P-FD-VD/5 DC24 BY OMZ
G4W-2212P-US-TV5 DC12 BY OMZ
G4W-2212P-US-TV5 DC24 BY OMZ
G4W-2212P-VD-TV5 DC24 BY OMZ
G5RL-1-E-HR DC5 BY OMZ
G5SB-14 DC12 BY OMI
G5SB-14 DC24 BY OMI
G5SB-1 DC5 BY OMI
G5SB-14 DC5 BY OMI
G5SB-14 DC9 BY OMI
G4W-1112P-US/8-HP DC12 BY OMZ
G4W-1112P-US/8-HP DC24 BY OMZ
G4W-1112P-US-TV8 DC12 BY OMZ
G4W-1112P-US-TV8 DC18 BY OMZ
G4W-1112P-US-TV8 DC48 BY OMZ
G4W-1112P-US-TV8 DC6 BY OMZ
G4W-1112P-US-TV8 DC9 BY OMZ
G4W-1112P-VD-TV8 DC12 BY OMZ
G4W-1112P-VD-TV8 DC24 BY OMZ
G4W-1114P-US/8-HP DC24 BY OMZ
G4W-2212P-US/5-HP DC100 BY OMZ
G4W-2212P-US/5-HP DC12 BY OMZ
G4W-2212P-US/5-HP DC24 BY OMZ
G4W-2212P-US-TV5 DC100 BY OMZ
G4W-2212P-US-TV5 DC48 BY OMZ
G4W-2212P-VD-TV5 DC12 BY OMZ
G4W-2214P-US DC12 BY OMZ
G4W-2214P-US DC24 BY OMZ
G4W-2214P-US-HP DC12 BY OMZ
G4W-2214P-US-HP DC24 BY OMZ
G4W-2214P-US-TV5 DC24 BY OMZ
 
G6B Series 
 
G6B-1114C-FD-US DC24
G6B-1114P-1-US DC24
G6B-1114P-FD-US DC12
G6B-1114P-FD-US DC24
G6B-1114P-FD-US DC5
G6B-1114P-FD-US-P6B DC24
G6B-1114P-US DC12
G6B-1114P-US DC20
G6B-1114P-US DC24
G6B-1114P-US DC5
G6B-1114P-US-SV DC24
G6B-1114P-US-SV DC5
G6B-1174C-FD-US DC24
G6B-1174P-1-US DC24
G6B-1174P-FD-US DC12
G6B-1174P-FD-US DC24
G6B-1174P-FD-US DC5
G6B-1174P-US DC12
G6B-1174P-US DC24
G6B-1174P-US DC5
G6B-1177P-FD-ND-US DC24
G6B-1177P-ND-US DC24
G6B-1184P DC24
G6B-1184P DC5
G6B-1184P-US DC24
G6B-2014P-US DC24 BY OMZ
G6B-2114P-1-US DC12 BY OMZ
G6B-2114P-FD-US DC12 BY OMZ
G6B-2114P-FD-US DC24 BY OMZ
G6B-2114P-FD-US-P6B DC12 BY OM
G6B-2114P-US DC12 BY OMZ
G6B-2114P-US DC24 BY OMZ
G6B-2114P-US DC5 BY OMZ
G6B-2114P-US-P6B DC24 BY OMZ
G6B-2214P-1-US-P6B DC24 BY OMZ
G6B-2214P-FD-US DC12 BY OMZ
G6B-2214P-FD-US DC24 BY OMZ
G6B-2214P-US DC12 BY OMZ
G6B-2214P-US DC24 BY OMZ
G6B-2214P-US DC5 BY OMZ
G6BU-1114P-US DC24
G6BU-1114P-US DC6
G6B-1114C-FD-US DC12
G6B-1114C-US DC12
G6B-1114C-US DC24
G6B-1114C-US DC5
G6B-1114C-US-U DC12
G6B-1114P-1-US DC12
G6B-1114P-1-US DC5
G6B-1114P-FD-US DC3
G6B-1114P-FD-US DC6
G6B-1114P-FD-US-M DC24
G6B-1114P-US DC3
G6B-1114P-US DC6
G6B-1114P-US DC9
G6B-1114P-US-P6B DC12
G6B-1114P-US-P6B DC24
G6B-1114P-US-P6B DC5
G6B-1114P-US-P6B DC6
G6B-1114P-US-SV DC12
G6B-1114P-US-U DC12
G6B-1114P-US-U DC24
G6B-1114P-US-U DC5
G6B-1174C-FD-US DC12
G6B-1174C-FD-US DC5
G6B-1174C-US DC12
G6B-1174C-US DC24
G6B-1174C-US DC5
G6B-1174P-1-US DC12
G6B-1174P-FD-US DC3
G6B-1174P-FD-US DC6
G6B-1174P-US DC6
G6B-1174P-US-P6B DC12
G6B-1174P-US-P6B DC24
G6B-1174P-US-P6B DC5
G6B-1174P-US-P6B DC6
G6B-1177P-FD-ND-US DC12
G6B-1177P-FD-ND-US DC5
G6B-1177P-ND-US DC12
G6B-1177P-ND-US DC5
G6B-1177P-ND-US-P6B DC12
G6B-1177P-ND-US-P6B DC24
G6B-1177P-ND-US-P6B DC5
G6B-1184P-US DC12
G6B-1184P-US DC5
G6B-2014C-FD-US DC24 BY OMZ
G6B-2014C-US DC12 BY OMZ
G6B-2014C-US DC24 BY OMZ
G6B-2014P-FD-US DC12 BY OMZ
G6B-2014P-FD-US DC24 BY OMZ
G6B-2014P-FD-US DC5 BY OMZ
G6B-2014P-US DC12 BY OMZ
G6B-2014P-US DC48 BY OMZ
G6B-2014P-US DC5 BY OMZ
G6B-2014P-US DC6 BY OMZ
G6B-2014P-US-U DC12 BY OMZ
G6B-2114C-FD-US DC12 BY OMZ
G6B-2114C-FD-US DC24 BY OMZ
G6B-2114C-US DC12 BY OMZ
G6B-2114C-US DC24 BY OMZ
G6B-2114C-US DC6 BY OMZ
G6B-2114P-1-US DC24 BY OMZ
G6B-2114P-1-US DC5 BY OMZ
G6B-2114P-FD-US DC5 BY OMZ
G6B-2114P-FD-US-P6B DC24 BY OM
G6B-2114P-FD-US-P6B DC5 BY OMZ
G6B-2114P-US DC48 BY OMZ
G6B-2114P-US DC6 BY OMZ
G6B-2114P-US-U DC12 BY OMZ
G6B-2114P-US-U DC24 BY OMZ
G6B-2114P-US-U DC5 BY OMZ
G6B-2214C-FD-US DC24 BY OMZ
G6B-2214C-US DC12 BY OMZ
G6B-2214C-US DC24 BY OMZ
G6B-2214C-US-U DC12 BY OMZ
G6B-2214P-1-US DC12 BY OMZ
G6B-2214P-1-US DC24 BY OMZ
G6B-2214P-FD-US-P6B DC24 BY OM
G6B-2214P-FD-US-U DC24 BY OMZ
G6B-2214P-US DC48 BY OMZ
G6B-2214P-US DC6 BY OMZ
G6B-2214P-US-P6B DC12 BY OMZ
G6B-2214P-US-U DC12 BY OMZ
G6B-2214P-US-U DC24 BY OMZ
G6B-2214P-US-U DC5 BY OMZ
G6BK-1114P-US DC12
G6BK-1114P-US DC24
G6BK-1114P-US DC3
G6BK-1114P-US DC5
G6BK-1114P-US DC6
G6BK-1114P-US-P6B DC12
G6BK-1114P-US-P6B DC24
G6BK-1114P-US-P6B DC5
G6BK-1114P-US-P6B DC6
G6BU-1114C-US DC12
G6BU-1114P-FD-US DC24
G6BU-1114P-US DC12
G6BU-1114P-US DC3
G6BU-1114P-US DC5
G6BU-1114P-US-P6B DC12
G6BU-1114P-US-P6B DC24
G6BU-1114P-US-P6B DC5
G6BU-1114P-US-P6B DC6
 
G6C Seires, G6D Series, G6M Series, G6RN Series, G6RL Series 
 
G6C-1114P-US DC12
G6C-1114P-US DC24
G6C-1114P-US DC5
G6C-1117P-FD-US DC24
G6C-1117P-FD-US DC5
G6C-1117P-US DC12
G6C-1117P-US DC24
G6C-1117P-US-SV DC12
G6C-2114P-US DC24
G6C-2114P-US DC5
G6C-2114P-US-SV DC12
G6C-2117P-FD-US DC12
G6C-2117P-FD-US DC24
G6C-2117P-FD-US-SV DC12
G6C-2117P-FD-US-SV DC9
G6C-2117P-US DC12
G6C-2117P-US DC24
G6C-2117P-US DC5
G6C-2117P-US DC6
G6C-2117P-US DC8
G6CK-1114P-US DC12
G6CU-2117P-US DC3
G6C-1114C-US DC12
G6C-1114C-US DC24
G6C-1114P-FD-US DC12
G6C-1114P-US DC3
G6C-1114P-US DC48
G6C-1114P-US DC6
G6C-1114P-US DC9
G6C-1114P-US-P6C DC12
G6C-1114P-US-P6C DC24
G6C-1114P-US-P6C DC3
G6C-1114P-US-P6C DC5
G6C-1114P-US-P6C DC6
G6C-1114P-US-PS DC12
G6C-1114P-US-U DC24
G6C-1114P-US-U DC6
G6C-1117C-US DC12
G6C-1117C-US DC24
G6C-1117P-FD-US DC12
G6C-1117P-FD-US-SV DC12
G6C-1117P-US DC18
G6C-1117P-US DC3
G6C-1117P-US DC48
G6C-1117P-US DC5
G6C-1117P-US DC6
G6C-1117P-US-P6C DC12
G6C-1117P-US-P6C DC24
G6C-1117P-US-P6C DC3
G6C-1117P-US-P6C DC48
G6C-1117P-US-P6C DC5
G6C-1117P-US-P6C DC6
G6C-1117P-US-SV DC24
G6C-1117P-US-SV DC5
G6C-1117P-VD DC12
G6C-2114C-US DC12
G6C-2114C-US DC24
G6C-2114C-US DC3
G6C-2114C-US DC5
G6C-2114P-US DC12
G6C-2114P-US DC3
G6C-2114P-US DC48
G6C-2114P-US DC6
G6C-2114P-US DC8
G6C-2114P-US-P6C DC12
G6C-2114P-US-P6C DC24
G6C-2114P-US-P6C DC3
G6C-2114P-US-P6C DC5
G6C-2114P-US-P6C DC6
G6C-2114P-US-SV DC24
G6C-2114P-US-U DC24
G6C-2114P-US-U-P6C DC24
G6C-2114P-VD DC12
G6C-2117P-US DC3
G6C-2117P-US DC9
G6C-2117P-US-P6C DC12
G6C-2117P-US-P6C DC24
G6C-2117P-US-P6C DC3
G6C-2117P-US-P6C DC5
G6C-2117P-US-P6C DC6
G6C-2117P-US-SV DC12
G6C-2117P-US-SV DC24
G6C-2117P-US-SV DC5
G6C-2117P-VD DC12
G6C-2117P-VD DC24
G6CK-1114P-US DC24
G6CK-1114P-US DC3
G6CK-1114P-US DC5
G6CK-1114P-US DC6
G6CK-1114P-US-P6C DC12
G6CK-1114P-US-P6C DC24
G6CK-1114P-US-P6C DC3
G6CK-1114P-US-P6C DC5
G6CK-1114P-US-P6C DC6
G6CK-1117C-US DC24
G6CK-1117P-US DC12
G6CK-1117P-US DC24
G6CK-1117P-US DC3
G6CK-1117P-US DC5
G6CK-1117P-US DC6
G6CK-1117P-US-P6C DC12
G6CK-1117P-US-P6C DC24
G6CK-1117P-US-P6C DC3
G6CK-1117P-US-P6C DC5
G6CK-1117P-US-P6C DC6
G6CK-2114C-US DC12
G6CK-2114C-US DC24
G6CK-2114C-US DC6
G6CK-2114P-US DC12
G6CK-2114P-US DC24
G6CK-2114P-US DC5
G6CK-2114P-US DC6
G6CK-2114P-US-P6C DC12
G6CK-2114P-US-P6C DC24
G6CK-2114P-US-P6C DC5
G6CK-2114P-US-P6C DC6
G6CK-2117C-US DC5
G6CK-2117P-US DC12
G6CK-2117P-US DC24
G6CK-2117P-US DC3
G6CK-2117P-US DC5
G6CK-2117P-US-P6C DC12
G6CK-2117P-US-P6C DC24
G6CK-2117P-US-P6C DC3
G6CK-2117P-US-P6C DC5
G6CU-1114P-FD-US DC3
G6CU-1114P-US DC12
G6CU-1114P-US DC24
G6CU-1114P-US DC3
G6CU-1114P-US DC5
G6CU-1114P-US-P6C DC12
G6CU-1114P-US-P6C DC24
G6CU-1114P-US-P6C DC3
G6CU-1114P-US-P6C DC5
G6CU-1117P-US DC12
G6CU-1117P-US DC24
G6CU-1117P-US DC3
G6CU-1117P-US DC5
G6CU-1117P-US-P6C DC12
G6CU-1117P-US-P6C DC24
G6CU-1117P-US-P6C DC3
G6CU-1117P-US-P6C DC5
G6CU-1117P-US-P6C DC6
G6CU-2114P-FD-US DC3
G6CU-2114P-US DC12
G6CU-2114P-US DC24
G6CU-2114P-US DC3
G6CU-2114P-US DC5
G6CU-2114P-US-P6C DC24
G6CU-2114P-US-P6C DC3
G6CU-2114P-US-P6C DC5
G6CU-2117P-US DC12
G6CU-2117P-US DC24
G6CU-2117P-US DC5
G6CU-2117P-US-P6C DC12
G6CU-2117P-US-P6C DC24
G6CU-2117P-US-P6C DC3
G6CU-2117P-US-P6C DC5
G6CU-2117P-VD DC3
G6D-1A-ASI DC12 BY OMB
G6D-1A-ASI DC24 BY OMB
G6D-1A-ASI DC5 BY OMB
G6D-1A-ASI DC9 BY OMB
G6D-1A-ASI-AP DC24 BY OMB
G6D-1A-ASI-NP DC21 BY OMB
G6DS-1A-H DC12 BY OMI
G6DS-1A-H DC24 BY OMI
G6M-1A DC12 BY OMZ
G6M-1A DC24 BY OMZ
G6M-1A DC5 BY OMZ
G6M-1A-M DC24 BY OMZ
G6RL-1 DC24 BY OMI
G6RL-1A DC3 BY OMI
G6RL-1A4-ASI DC3 BY OMI
G6RN-1 DC12 BY OMB
G6RN-1 DC18 BY OMB
G6RN-1 DC24 BY OMB
G6RN-1 DC48 BY OMB
G6RN-1 DC5 BY OMB
G6RN-1A DC12 BY OMB
G6RN-1A DC24 BY OMB
G6RN-1A DC5 BY OMB
G6RN-1A DC6 BY OMB
G6D-1A-ASI DC21 BY OMB
G6D-1A-ASI-AP DC5 BY OMB
G6D-1A-ASI-NP DC24 BY OMB
G6DS-1A DC12 BY OMI
G6DS-1A DC24 BY OMI
G6DS-1A DC5 BY OMI
G6DS-1A-H DC5 BY OMI
G6RL-1 DC12 BY OMI
G6RL-1 DC5 BY OMI
G6RL-1A DC12 BY OMI
G6RL-1A DC24 BY OMI
G6RL-1A DC5 BY OMI
G6RN-1 DC6 BY OMB
G6RN-1A DC48 BY OMB
G6RN-1-AP4 DC12 BY OMB
G6RN-1-AP4 DC24 BY OMB
 
G4B Series, G4F Series, G5RL Series 
 
G4B-112T AC100 BY OMI
G4B-112T AC220 BY OMI
G4B-112T1 AC100 BY OMI
G4B-112T1-C AC100 BY OMI
G4B-112T1-C-US AC240 BY OMI
G4B-112T1-FD-US-RP AC220BY OMI
G4B-112T1-US DC12 BY OMI
G4B-112T1-US DC24 BY OMI
G4F-11123T DC12 BY OMZ
G4F-11123T DC24 BY OMZ
G4F-11123T-US DC12 BY OMZ
G4F-11123T-US DC24 BY OMZ
G4F-1123T DC12 BY OMZ
G4F-1123T-US DC12 BY OMZ
G5RL-1A-E AC115/120 BY OMZ
G5RL-1-E AC230/240 BY OMZ
 
LA1 Series , LA2 Series , LAB Series , LAD Series 
 
LA1 DC12 (Q)
LA1 DC24 (Q)
LA1 DC5 (Q)
LA1-001 DC12 (Q)
LA1-001 DC24 (Q)
LA1-001 DC5 (Q)
LA2 DC12 (Q)
LA2 DC24 (Q)
LA2-002 DC12 (Q)
LA2-002 DC24 (Q)
LA2-002 DC5 (Q)
LAB1 DC12 (Q)
LAB1 DC5 (Q)
LAB1-001 DC12 (Q)
LAB1-001 DC24 (Q)
LAB1N DC24 (Q)
LAB1N-001 DC12 (Q)
LAB1N-001 DC5 (Q)
LAB1N-010 DC12 (Q)
LAB1N-010 DC5 (Q)
LAB1N-010-1 DC12
LAB2 DC12 (Q)
LAB2 DC24 (Q)
LAB2 DC5 (Q)
LAB2-002 DC12 (Q)
LAB2-002 DC24 (Q)
LAB2-002 DC5 (Q)
LAB2N DC12 (Q)
LAB2N DC24 (Q)
LAB2N-002 DC12 (Q)
LAB2N-002 DC24 (Q)
LAB2N-002 DC5 (Q)
LAB4 DC12 (Q)
LAB4 DC24 (Q)
LAB4 DC5 (Q)
LAD1 DC12 (Q)
LAD1 DC24 (Q)
LAD1 DC5 (Q)
LAD1-001 DC12 (Q)
LAD1-001 DC24 (Q)
LAD1-001 DC5 (Q)
LAD1S DC12 (Q)
LAD1U1 DC12 (Q)
LAD1U1 DC24 (Q)
LAD1U1 DC5 (Q)
LAD2 DC12 (Q)
LAD2 DC24 (Q)
LAD2 DC5 (Q)

 CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG LOẠI
LY Series
Rơle Omron
G2R Series
Rơle Omron
IND Relay
IND Relay Omron
Automotive Relay
Automotive Relay Omron
MY Series
Rơle Omron
Signal Relay
Signal Relay Omron
PCB Power Relay
PCB Power Relay Omron
Tổng số sản phẩm:7 - Đang xem trang : 1 / 1 Tất cả << < > >>
Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us

    245 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, TPHCM           
   ĐKKD : 0302007347  Cấp ngày : 16/05/2000
   ĐT : 08.39 554457  Email : info@sieuthitudong.com

 Chính sách và Quy định