PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓACảm biến sợi quang >Other Products
   Other Products

 

Fiber selection

------------------------------------

MÃ HÀNG:

FD-5

FD-P60

FT-31W

FD-500

FD-P80

FT-31S

FD-500S

FD-P81X

FT-43

FD-500S4

FDP-N1000

FT-42W

FD-6V

FDP-N1500

FT-45X

FD-A15

FDP-N500

FT-42S

FD-AFM2

FD-R80

FT-R40

FD-AFM2E

FD-S80

FT-R41W

FD-B8

FD-S9

FT-R42W

FD-E12

FD-SFM2SV2

FT-140

FD-E12

FD-SN500

FT-S11

FD-E12

FD-SNFM2

FT-S21W

FD-E22

FD-SNM1SV2

FT-S32

FD-EG1

FD-T40

FT-S31W

FD-EG2

FD-T80

FT-KS40

FD-EG3

FD-V41

FT-V23

FD-EN500S1

FD-W44

FT-V24W

FD-ENM1S1

FD-W8

FT-V25

FD-F4

FD-WG4

FT-V30

FD-F41

FD-WKZ1

FT-V40

FD-F41-M5T

FD-WL41

FT-KV40

FD-F4-M5T

FD-WL42

FT-KV40W

FD-F705

FD-WS8

FT-KV26

FD-F707

FD-WSG4

FT-Z20W

FD-F8Y

FD-WT4

FT-Z20HBW

FD-F9

FD-WT8

FT-Z30H

FD-F91

FD-WV42

FT-Z30HW

FD-FM10

FF

FT-Z30E

FD-FM15

FGD-10-4028-11A

FT-Z30EW

FD-FM15-S4

FPD-10-3892-11

FT-Z30

FD-FM2

FPP-10-3946-11

FT-Z30W

FD-FM20

FPP20-3769-11A

FT-Z40W

FD-FM20-S4

FR-10

FT-Z40HBW

FD-FM2S

FR-12

FT-A11

FD-FM2-S12

FR-3

FT-A11W

FD-FM2-S2

FR-6

FT-A32

FD-FM2-S3

FR-WKZ11

FT-A32W

FD-FM2S4

FT-10

FT-42

FD-FM3-S4

FT-3

FT-31

FD-FM4

FT-500

FT-S21

FD-FM5

FT-500S

FD-31W

FD-FM5-S4

FT-500S4

FD-32G

FD-G4

FT-6

FD-32GX

FD-G500

FT-60V

FD-EG30

FD-G6

FT-6V

FD-EG30S

FD-G6X

FT-A30

FD-EG31

FD-H13-FM2

FT-A30-5

FD-41W

FD-H18-L31

FT-A8

FD-42G

FD-H20-21

FT-A8-5

FD-42GW

FD-H20-500

FT-AFM2

FD-41S

FD-H20-M1

FT-AFM2E

FD-41SW

FD-H20-M2

FT-B8

FD-61W

FD-H20-M3

FT-E12

FD-61G

FD-H30-KZ1V

FT-E22

FD-64X

FD-H30-KZ1V-S

FT-F902

FD-62

FD-H30-L32

FT-F905

FD-61S

FD-H30-L32V

FT-F9-M5T3T

FD-R60

FD-H30-L32V-S

FT-FM10

FD-S32

FD-H35-20S

FT-FM10L

FD-S32W

FD-H35-M2

FT-FM15

FD-S33GW

FD-H35-M2S6

FT-FM2

FD-V30

FD-H35-M3

FT-FM20

FD-V30W

FD-KM1S2

FT-FM20L

FD-V50

FD-L4

FT-FM25

FD-E13

FD-L41

FT-FM2S

FD-E23

FD-L42

FT-FM2S4

FD-Z20W

FD-L43

FT-FM2-S6

FD-Z20HBW

FD-L44

FT-FM3

FD-Z40HBW

FD-L44S

FT-FM30

FD-Z40W

FD-L45

FT-FM30L

FD-Z50HW

FD-L46

FT-FM4

FD-A16

FD-L51

FT-FM5

FT-AL05

FD-L52

FT-H13-FM2

FD-AL11

FD-L53

FT-H20-500

FD-L12W

FD-L54

FT-H20-M1

FD-L11

FD-N4

FT-H20-M2

FD-L10

FD-N500

FT-H20-M3

FD-L23

FD-N500S

FT-H20W-M1

FD-L22A

FD-N500S4

FT-H20W-M2

FD-L30A

FD-N8

FT-H30-M1V

FD-L21

FD-NFM2

FT-H30-M1V-S

FD-L21W

FD-NFM2S

FT-H35-M2

FD-L31A

FD-NFM2-S2

FT-H35-M2A

FD-L20H

FD-NFM2S4

FT-H35-M2S6

FD-L32H

FD-NFM2-S6

FT-H35-M3

FD-FA93

FDP-1000

FT-SN500

FD-F71

FDP-1500

FT-SNFM2

FD-61

FD-P2

FT-SNM1SV2

FD-41

FD-P20

FT-T80

FD-31

FD-P40

FT-V22

FD-S31

FD-P50

FT-V41

FV-BR1

FDP-500

FT-V8Y

FV-LE1

FT-P20

FT-W4

FV-SV2

FT-P40

FT-W8

FT-J6

FTP-500

FT-WA30

FT-J8

FT-P60

FT-WA30-5

FT-K8

FT-P80

FT-WA8

FT-KM1S2

FT-P81X

FT-WA8-5

FT-KV8

FTP-N1000

FT-WKV8

FT-L8Y

FTP-N1500

FT-WS3

FT-N500

FTP-N500

FT-WS4

FT-N500S

FT-PS1

FT-WS8

FT-N500S4

FT-R80

FT-WS8L

FT-N8

FT-S500

FT-WV42

FT-NB8

FT-SFM2

FT-WZ8

FT-NFM2

FT-SFM2L

FT-WZ8E

FT-NFM2S

FT-SFM2SV2

FT-WZ8H

FT-NFM2-S2

FT-Z807Y

FT-Z8

FT-NFM2S4

FT-Z8E

FT-Z802Y

FTP-1000

FT-Z8H

FT-Z805Y

FX-SV1

FT-P2

FTP-1500

FZ-11

 

 

FZ-11P

FX-11

FX-7GP

FR-KZ22E

FX-11A

FX-7GPJ

FR-Z50HW

FX-11G

FX-7J

FR-KZ50H

FX-11J

FX-7P

FR-KZ50E

FX-11P

FX-7PJ

SC-GU3-01

FX-11PJ

FX-A1

SC-GU3-EU

FX-12

FX-A1G

SC-71

FX-12J

FX-A1GJ

SC-PC1

FX-12P

FX-A1J

SC-GU3-02

FX-12PJ

FX-A1P

SC-BUX10

FX-13

FX-A1PJ

CN-M20-C2

FX-13P

FX-AJ1

MS-EXL2-4

FX-13PJ

FX-AJ1P

FC-SF4BG-H12

FX2-A3R

FX-AT10

FC-SF4BG-H16

FX2-A3R-LED

FX-AT13

FC-SF4BG-H20

FX3-A3R

FX-AT2

FC-SF4BG-H24

FX3-A3R-C5

FX-AT3

FC-SF4BG-H28

FX3-A3R-P

FX-AT4

FC-SF4BG-H32

FX4-BS

FX-AT5

FC-SF4BG-H36

FX-502

FX-AT6

FC-SF4BG-H40

FX-502

FX-CH

FC-SF4BG-H48

FX-7

FX-CH2

FC-SF4BG-H56

FX-75

FX-CH2-P

FC-SF4BG-H64

FX-75G

FX-CH-P

FC-SF4BG-H72

FX-77

FX-CT1

FC-SF4BG-H80

FX-77G

FX-CT2

FC-SF4BG-H88

FX-7G

FX-D1

FC-SF4BG-H96

FX-7GJ

FX-D1J

MS-SF4BG-3

FX-M1PJ

FX-D1P

FD-30

FX-MB1

FX-D1PJ

FD-40

FX-MB1

FX-LE1

FD-60

FX-MB1

FX-LE2

FD-F41Y

FX-MR1

FX-M1

FD-G40

FX-MR2

FX-M1G

FD-G60

FX-MR3

FX-M1GJ

FD-H25-L43

FX-MR5

FX-M1J

FD-H25-L45

FX-MR6

FX-M1P

FD-H35-M3T

FX-AT15

 FGD-05-3623-11

FD-H35-M5T

FX-AT15A

FX-AT6G1

FD-HF40Y

FX-AT4G1

FX-CT3

FD-S30

FX-AT5G1

FX-M4N

FD-WZ4

 FX-AT6G1

FX-M6N

FD-WZ7

 

 

 

MS-FX-01Y

MS-FX-02Y

MS-FX-03Y

MS-FX-YF

 

 

 

 

 

FT-30

FT-H20-J50-S

FT-S20

FT-40

FT-H20-M2T

FT-S30

FT-41

FT-H20-VJ50

FT-V80Y

FT-H13-FM10T

FT-H20-VJ50-S

FT-WKV8-M6T

FT-H20-J20

FT-H20-VJ80

FT-WZ4

FT-H20-J20-S

FT-H20-VJ80-S

FT-WZ7

FT-H20-J30

FT-H35-M1T

FT-Z8Y-M5T

FT-H20-J30-S

FT-HL80Y

FT-Z8Y-M7T

FT-H20-J50

FT-L80Y

 

 

 

 

FX-101

FX-101P-Z

FX-102P

FX-101-CC2

FX-101-Z

FX-102P-CC2

FX-101P

FX-102

FX-102P-Z

FX-101P-CC2

FX-102-CC2

FX-102-Z

 

 

 CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG LOẠI
FX-100 Series
FX-300 Series
Cảm biến sợi quang Panasonic
FX-500 Series
Cảm biến sợi quang Panasonic FX-500 Series
Other Products
Cảm biến sợi quang (Fiber Sensors)
FX-410 Series
Cảm biến sợi quang Panasonic
FX-311 Series
Cảm biến sợi quang Panasonic FX-311
Tổng số sản phẩm:6 - Đang xem trang : 1 / 1 Tất cả << < > >>
Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us

    245 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, TPHCM           
   ĐKKD : 0302007347  Cấp ngày : 16/05/2000
   ĐT : 08.39 554457  Email : info@sieuthitudong.com

 Chính sách và Quy định