PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓARơle >MY Series
   MY Series

Rơle Omron - MY Series

MY2: 5A, 2 bộ tíếp điểm

MY4: 3A, 4 bộ tiếp điểm

Nguồn: 24VDC, 110/220VAC/DC

MÃ HÀNG:

 

MY2 AC100/110 (S)

MY3 DC100/110

MY4N-J DC24 BY OMZ

MY2 AC100/110 BY OMZ

MY3 DC12

MY4N-J DC48 BY OMZ

MY2 AC110/120 (S)

MY3 DC24

MY4N-TU AC100/110

MY2 AC110/120 BY OMZ

MY3 DC48

MY4N-TU AC200/220

MY2 AC12 (S)

MY3 DC6

MY4N-TU AC220/240

MY2 AC12 BY OMZ

MY3-02 AC100/110

MY4N-TU DC100/110

MY2 AC200/220 (S)

MY3-02 AC220/240

MY4N-TU DC24

MY2 AC200/220 BY OMZ

MY3-02 AC24

MY4N-TU DC5

MY2 AC220/240

MY3-02 DC12

MY4-RS AC110/120

MY2 AC220/240 (S)

MY3-02 DC24

MY4-RS AC220/240

MY2 AC220/240 BY OMZ

MY3-02 DC6

MY4-RS AC24

MY2 AC24 (S)

MY3-CR AC100/110

MY4-RS DC12

MY2 AC24 BY OMZ

MY3F AC220/240

MY4-RS DC24

MY2 AC32 BY OMZ

MY3N AC100/110

MY4-TF AC100/110 40W

MY2 AC48 BY OMZ

MY3N AC110/120

MY4-TF AC100/110 60W

MY2 AC48/50 (S)

MY3N AC200/220

MY4-TF AC200/220 40W

MY2 AC50 BY OMZ

MY3N AC220/240

MY4-TF AC200/220 60W

MY2 AC6 (S)

MY3N AC24

MY4-TU AC100/110

MY2 AC6 BY OMZ

MY3N DC100/110

MY4-TU AC110/120

MY2 DC100/110 (S)

MY3N DC12

MY4-TU AC200/220

MY2 DC100/110 BY OMZ

MY3N DC24

MY4-TU AC220/240

MY2 DC12 (S)

MY3N DC48

MY4-TU DC125

MY2 DC12 BY OMZ

MY3N-CR AC200/220

MY4-TU DC24

MY2 DC125 (S)

MY3N-D2 DC100/110

MY4-X62-MSK DC48

MY2 DC125 BY OMZ

MY3N-D2 DC12

MY4Z AC100/110

MY2 DC220 (S)

MY3N-D2 DC24

MY4Z AC100/110 (S)

MY2 DC24 (S)

MY3N-D2 DC48

MY4Z AC110/120

MY2 DC24 BY OMZ

MY3N-TU AC100/110

MY4Z AC110/120 (S)

MY2 DC48

MY3-TU AC110/120

MY4Z AC12

MY2 DC48 (S)

MY3-TU AC220/240

MY4Z AC12 (S)

MY2 DC48 BY OMZ

MY4 AC100/110 (S)

MY4Z AC200/220

MY2 DC6 (S)

MY4 AC100/110 BY OMZ

MY4Z AC200/220 (S)

MY2 DC6 BY OMZ

MY4 AC110/120

MY4Z AC220/240

MY2-02 AC100/110

MY4 AC110/120 (S)

MY4Z AC220/240 (S)

MY2-02 AC110/120 BY OMZ

MY4 AC110/120 BY OMZ

MY4Z AC24 (S)

MY2-02 AC200/220 BY OMZ

MY4 AC12 (S)

MY4Z AC48/50 (S)

MY2-02 AC220/240 BY OMZ

MY4 AC12 BY OMZ

MY4Z AC6 (S)

MY2-02 AC24 BY OMZ

MY4 AC200/220 (S)

MY4Z DC100/110

MY2-02 AC48 BY OMZ

MY4 AC200/220 BY OMZ

MY4Z DC100/110 (S)

MY2-02 DC12

MY4 AC220/240 (S)

MY4Z DC12

MY2-02 DC12 BY OMZ

MY4 AC220/240 BY OMZ

MY4Z DC12 (S)

MY2-02 DC24

MY4 AC24 (S)

MY4Z DC125 (S)

MY2-02 DC24 BY OMZ

MY4 AC24 BY OMZ

MY4Z DC24

MY2-02 DC48 BY OMZ

MY4 AC48 BY OMZ

MY4Z DC24 (S)

MY2-02 DC6

MY4 AC48/50 (S)

MY4Z DC48 (S)

MY2-02-US-SV AC220/240 BY OMZ

MY4 AC50 BY OMZ

MY4Z DC6 (S)

MY2-CR AC100/110

MY4 AC6 (S)

MY4Z-02 AC200/220

MY2-CR AC100/110 BY OMZ

MY4 AC6 BY OMZ

MY4Z-02 DC24

MY2-CR AC110/120 BY OMZ

MY4 DC100/110

MY4Z-CBG AC110/120

MY2-CR AC200/220 BY OMZ

MY4 DC100/110 (S)

MY4Z-CBG DC100/110

MY2-CR AC220/240

MY4 DC100/110 BY OMZ

MY4Z-CBG DC24

MY2-CR AC220/240 BY OMZ

MY4 DC12 (S)

MY4Z-CR AC100/110

MY2-D DC100/110

MY4 DC12 BY OMZ

MY4Z-CR AC200/220

MY2-D DC100/110 BY OMZ

MY4 DC125 (S)

MY4Z-CR AC220/240

MY2-D DC12

MY4 DC125 BY OMZ

MY4Z-D DC100/110

MY2-D DC12 BY OMZ

MY4 DC24

MY4Z-D DC24

MY2-D DC24

MY4 DC24 (S)

MY4Z-D DC48

MY2-D DC24 BY OMZ

MY4 DC24 BY OMZ

MY4ZF DC24

MY2-D DC48

MY4 DC48 (S)

MY4ZH AC100/110

MY2-D DC48 BY OMZ

MY4 DC48 BY OMZ

MY4ZH AC110/120

MY2E-02 AC110/120

MY4 DC6

MY4ZH AC24

MY2F AC100/110

MY4 DC6 (S)

MY4ZH DC100/110

MY2F AC110/120 BY OMZ

MY4 DC6 BY OMZ

MY4ZH DC24

MY2F AC220/240 BY OMZ

MY4 DC60 BY OMZ

MY4ZH-US AC24

MY2F AC24 BY OMZ

MY4-02 AC110/120 BY OMZ

MY4ZH-US DC24

MY2F DC100/110 BY OMZ

MY4-02 AC220/240 BY OMZ

MY4ZI AC110/120

MY2F DC12 BY OMZ

MY4-02 AC24 BY OMZ

MY4ZI-CBG DC100/110

MY2F DC24 BY OMZ

MY4-02 AC50 BY OMZ

MY4ZIN AC100/110 (S)

MY2I4N AC110/120 BY OMZ

MY4-02 DC100/110 BY OMZ

MY4ZIN AC110/120 (S)

MY2I4N AC220/240 BY OMZ

MY4-02 DC12

MY4ZIN AC12 (S)

MY2I4N DC24 BY OMZ

MY4-02 DC12 BY OMZ

MY4ZIN AC200/220 (S)

MY2IN AC100/110 (S)

MY4-02 DC24 BY OMZ

MY4ZIN AC220/240 (S)

MY2IN AC110/120 (S)

MY4-02 DC48 BY OMZ

MY4ZIN AC24 (S)

MY2IN AC12 (S)

MY4-02 DC6 BY OMZ

MY4ZIN DC100/110 (S)

MY2IN AC200/220 (S)

MY4-02 DC9 BY OMZ

MY4ZIN DC12 (S)

MY2IN AC220/240 (S)

MY4-02-LS DC42 BY OMZ

MY4ZIN DC125 (S)

MY2IN AC24 (S)

MY4-CR AC100/110

MY4ZIN DC24 (S)

MY2IN DC100/110 (S)

MY4-CR AC100/110 BY OMZ

MY4ZIN DC48 (S)

MY2IN DC12 (S)

MY4-CR AC110/120 BY OMZ

MY4ZIN1 DC100/110 (S)

MY2IN DC125 (S)

MY4-CR AC200/220

MY4ZIN1 DC12 (S)

MY2IN DC24 (S)

MY4-CR AC200/220 BY OMZ

MY4ZIN1 DC24 (S)

MY2IN DC48 (S)

MY4-CR AC220/240

MY4ZIN1-D2 DC100/110 (S)

MY2IN1 DC100/110 (S)

MY4-CR AC220/240 BY OMZ

MY4ZIN1-D2 DC12 (S)

MY2IN1 DC12 (S)

MY4-CR AC24

MY4ZIN1-D2 DC24 (S)

MY2IN1 DC24 (S)

MY4-D DC100/110

MY4ZIN-CR AC110/120 (S)

MY2IN1-D2 DC100/110 (S)

MY4-D DC100/110 BY OMZ

MY4ZIN-CR AC220/240 (S)

MY2IN1-D2 DC12 (S)

MY4-D DC12

MY4ZIN-D2 DC100/110 (S)

MY2IN1-D2 DC24 (S)

MY4-D DC12 BY OMZ

MY4ZIN-D2 DC12 (S)

MY2IN-CR AC110/120 (S)

MY4-D DC125

MY4ZIN-D2 DC24 (S)

MY2IN-CR AC220/240 (S)

MY4-D DC24

MY4ZN AC100/110

MY2IN-D2 DC100/110 (S)

MY4-D DC24 BY OMZ

MY4ZN AC100/110 (S)

MY2IN-D2 DC12 (S)

MY4-D DC48 BY OMZ

MY4ZN AC110/120 (S)

MY2IN-D2 DC24 (S)

MY4-D-RS DC24

MY4ZN AC12 (S)

MY2IN-D2 DC48 (S)

MY4E DC24 BY OMZ

MY4ZN AC200/220

MY2-J AC200/220 BY OMZ

MY4E DC48 BY OMZ

MY4ZN AC200/220 (S)

MY2-J AC220/240 BY OMZ

MY4E-02 AC24 BY OMZ

MY4ZN AC220/240

MY2-J AC24 BY OMZ

MY4F AC110/120

MY4ZN AC220/240 (S)

MY2-J DC24 BY OMZ

MY4F AC200/220 BY OMZ

MY4ZN AC24

MY2K AC100

MY4F AC24

MY4ZN AC24 (S)

MY2K AC110

MY4F DC12 BY OMZ

MY4ZN DC100/110

MY2K AC12

MY4F DC24

MY4ZN DC100/110 (S)

MY2K AC120

MY4F DC24 BY OMZ

MY4ZN DC12

MY2K AC24

MY4-G DC24

MY4ZN DC12 (S)

MY2K AC6

MY4H AC100/110

MY4ZN DC125 (S)

MY2K DC12

MY4H AC110/120

MY4ZN DC24

MY2K DC24

MY4H AC24

MY4ZN DC24 (S)

MY2K DC48

MY4H DC100/110

MY4ZN DC48

MY2K DC6

MY4H DC12

MY4ZN DC48 (S)

MY2K-02 AC120

MY4H DC125

MY4ZN DC6 (S)

MY2K-02 DC12

MY4H DC24

MY4ZN1 DC100/110 (S)

MY2K-02 DC24

MY4H DC48

MY4ZN1 DC12 (S)

MY2N AC100/110

MY4H-0 DC24

MY4ZN1 DC24 (S)

MY2N AC100/110 (S)

MY4H-US AC110/120

MY4ZN1-D2 DC100/110 (S)

MY2N AC100/110 BY OMZ

MY4H-US AC24

MY4ZN1-D2 DC12 (S)

MY2N AC110/120 (S)

MY4H-US DC12

MY4ZN1-D2 DC24 (S)

MY2N AC110/120 BY OMZ

MY4H-US DC24

MY4ZN-CBG AC100/110

MY2N AC12

MY4I DC125

MY4ZN-CBG DC24

MY2N AC12 (S)

MY4I4 DC24 BY OMZ

MY4ZN-CR AC100/110

MY2N AC12 BY OMZ

MY4I4N AC110/120 BY OMZ

MY4ZN-CR AC100/110 (S)

MY2N AC200/220

MY4I4N AC12 BY OMZ

MY4ZN-CR AC110/120

MY2N AC200/220 (S)

MY4I4N AC200/220 BY OMZ

MY4ZN-CR AC110/120 (S)

MY2N AC200/220 BY OMZ

MY4I4N AC220/240 BY OMZ

MY4ZN-CR AC200/220 (S)

MY2N AC220/240

MY4I4N AC24 BY OMZ

MY4ZN-CR AC220/240

MY2N AC220/240 (S)

MY4I4N AC48 BY OMZ

MY4ZN-CR AC220/240 (S)

MY2N AC220/240 BY OMZ

MY4I4N AC6 BY OMZ

MY4ZN-CR-TU AC100/110

MY2N AC24

MY4I4N DC100/110 BY OMZ

MY4ZN-D2 DC100/110

MY2N AC24 (S)

MY4I4N DC12 BY OMZ

MY4ZN-D2 DC100/110 (S)

MY2N AC24 BY OMZ

MY4I4N DC24 BY OMZ

MY4ZN-D2 DC12 (S)

MY2N AC48 BY OMZ

MY4I4N DC48 BY OMZ

MY4ZN-D2 DC125 (S)

MY2N AC6

MY4I4N DC6 BY OMZ

MY4ZN-D2 DC24

MY2N AC6 BY OMZ

MY4IN AC100/110 (S)

MY4ZN-D2 DC24 (S)

MY2N DC100/110

MY4IN AC110/120 (S)

MY4ZN-D2 DC48

MY2N DC100/110 (S)

MY4IN AC12 (S)

MY4ZN-D2-CBG DC100/110

MY2N DC100/110 BY OMZ

MY4IN AC200/220 (S)

MY4ZN-D2-CBG DC24

MY2N DC12

MY4IN AC220/240 (S)

MY4ZN-TU AC200/220

MY2N DC12 (S)

MY4IN AC24 (S)

MY4ZN-TU DC24

MY2N DC12 BY OMZ

MY4IN DC100/110 (S)

MY4Z-TU DC24

MY2N DC125 (S)

MY4IN DC12 (S)

MYA-B130 DC24

MY2N DC24

MY4IN DC125 (S)

MYA-B145 DC24

MY2N DC24 (S)

MY4IN DC24 (S)

MYA-LA1 AC100/110

MY2N DC24 BY OMZ

MY4IN DC48 (S)

MYA-LA1 AC200/220

MY2N DC30

MY4IN1 DC100/110 (S)

MYA-LA1 AC24

MY2N DC48

MY4IN1 DC12 (S)

MYA-LA1 DC100/110

MY2N DC48 (S)

MY4IN1 DC125 (S)

MYA-LA1 DC24

MY2N DC48 BY OMZ

MY4IN1 DC24 (S)

MYA-LA1 DC48

MY2N DC6

MY4IN1 DC48 (S)

MYA-LA12 AC100/110

MY2N DC6 (S)

MY4IN1-D2 DC100/110 (S)

MYA-LA12 AC110/120

MY2N DC6 BY OMZ

MY4IN1-D2 DC12 (S)

MYA-LA12 AC200/220

MY2N-02 DC24

MY4IN1-D2 DC24 (S)

MYA-LA12 AC220/240

MY2N1 DC100/110 (S)

MY4IN1-D2 DC48 (S)

MYA-LA12 AC24

MY2N1 DC12 (S)

MY4IN-CR AC100/110 (S)

MYA-LA12 DC100/110

MY2N1 DC24 (S)

MY4IN-CR AC110/120 (S)

MYA-LA12 DC12

MY2N1-D2 DC100/110 (S)

MY4IN-CR AC220/240 (S)

MYA-LA12 DC125

MY2N1-D2 DC12 (S)

MY4IN-D2 DC100/110 (S)

MYA-LA12 DC24

MY2N1-D2 DC24 (S)

MY4IN-D2 DC12 (S)

MYA-LA12 DC48

MY2N-CR AC100/110

MY4IN-D2 DC24 (S)

MYA-LA12-TU DC100/110

MY2N-CR AC100/110 (S)

MY4IN-D2 DC48 (S)

MYA-LA12-TU DC24

MY2N-CR AC100/110 BY OMZ

MY4I-X63 DC125

MYA-LA2 AC100/110

MY2N-CR AC110/120

MY4I-X63 DC48

MYA-LA2 AC110/120

MY2N-CR AC110/120 (S)

MY4-J AC220/240 BY OMZ

MYA-LA2 AC200/220

MY2N-CR AC110/120 BY OMZ

MY4-J AC24 BY OMZ

MYA-LA2 AC220/240

MY2N-CR AC200/220

MY4-J DC24 BY OMZ

MYA-LA2 AC24

MY2N-CR AC200/220 (S)

MY4-KD-031 AC220 60W

MYA-LA2 DC100/110

MY2N-CR AC200/220 BY OMZ

MY4N AC100/110

MYA-LA2 DC12

MY2N-CR AC220/240

MY4N AC100/110 (S)

MYA-LA2 DC24

MY2N-CR AC220/240 (S)

MY4N AC100/110 BY OMZ

MYA-LA2 DC48

MY2N-CR AC220/240 BY OMZ

MY4N AC110/120 (S)

MYA-LB0 DC100/110

MY2N-CR AC24

MY4N AC110/120 BY OMZ

MYA-LB1 AC110/120

MY2N-CR-TU AC100/110

MY4N AC12

MYA-LB1 AC200/220

MY2N-D2 DC100/110

MY4N AC12 (S)

MYA-LB1 DC24

MY2N-D2 DC100/110 (S)

MY4N AC12 BY OMZ

MYA-LB12 AC100/110

MY2N-D2 DC100/110 BY OMZ

MY4N AC200/220

MYA-LB12 AC110/120

MY2N-D2 DC12

MY4N AC200/220 (S)

MYA-LB12 AC200/220

MY2N-D2 DC12 (S)

MY4N AC200/220 BY OMZ

MYA-LB12 DC100/110

MY2N-D2 DC12 BY OMZ

MY4N AC220/240

MYA-LB12 DC12

MY2N-D2 DC125 (S)

MY4N AC220/240 (S)

MYA-LB12 DC24

MY2N-D2 DC24

MY4N AC220/240 BY OMZ

MYA-LB12-TU AC110/120

MY2N-D2 DC24 (S)

MY4N AC24

MYA-LB2 AC100/110

MY2N-D2 DC24 BY OMZ

MY4N AC24 (S)

MYA-LB2 AC200/220

MY2N-D2 DC48

MY4N AC24 BY OMZ

MYA-LB2 AC24

MY2N-D2 DC48 BY OMZ

MY4N AC32 BY OMZ

MYA-LB2 DC100/110

MY2N-D2 DC6

MY4N AC48 BY OMZ

MYA-LB2 DC24

MY2N-D2-J DC12 BY OMZ

MY4N AC50 BY OMZ

MYA-LB2 DC48

MY2N-D2-TU DC24

MY4N AC6 BY OMZ

MYA-LBDC AC100/110

MY2N-D2-Y DC24

MY4N DC100/110

MYA-LBDC DC24

MY2N-J AC110/120 BY OMZ

MY4N DC100/110 (S)

MYA-LBDE DC24

MY2N-J AC200/220 BY OMZ

MY4N DC100/110 BY OMZ

MYA-LBDE-D DC24

MY2N-J AC220/240 BY OMZ

MY4N DC12

MYA-NA1 AC100/110

MY2N-J AC24 BY OMZ

MY4N DC12 (S)

MYA-NA1 AC200/220

MY2N-J DC12 BY OMZ

MY4N DC12 BY OMZ

MYA-NA1 AC24

MY2N-J DC24 BY OMZ

MY4N DC125 (S)

MYA-NA1 DC100/110

MY2N-TU AC100/110

MY4N DC125 BY OMZ

MYA-NA1 DC24

MY2N-TU AC200/220

MY4N DC24

MYA-NA1 DC48

MY2N-TU DC24

MY4N DC24 (S)

MYA-NA2 AC100/110

MY2N-Y AC100/110

MY4N DC24 BY OMZ

MYA-NA2 AC200/220

MY2N-Y AC220/240

MY4N DC48

MYA-NA2 AC24

MY2N-Y DC24

MY4N DC48 BY OMZ

MYA-NA2 DC100/110

MY2-TU AC100/110

MY4N DC6

MYA-NA2 DC125

MY2-TU AC110/120

MY4N DC6 BY OMZ

MYA-NA2 DC24

MY2-US-SV AC110/120 BY OMZ

MY4N1 DC100/110 (S)

MYA-NA2 DC48

MY2-US-SV AC24 BY OMZ

MY4N1 DC12 (S)

MYA-NA2-D1 DC24

MY2-US-SV DC12 BY OMZ

MY4N1 DC24 (S)

MYA-NA2-TU DC100/110

MY2-US-SV DC24 BY OMZ

MY4N1-D2 DC100/110 (S)

MYA-NB1 AC100/110

MY2-Y AC200/220

MY4N1-D2 DC12 (S)

MYA-NB1 AC200/220

MY2-Y AC24

MY4N1-D2 DC24 (S)

MYA-NB1 DC100/110

MY2-Y DC24

MY4N-CR AC100/110

MYA-NB1 DC24

MY2-Y DC48

MY4N-CR AC100/110 (S)

MYA-NB2 AC100/110

MY2Z AC100/110

MY4N-CR AC100/110 BY OMZ

MYA-NB2 AC200/220

MY2Z AC110/120

MY4N-CR AC110/120

MYA-NB2 AC24

MY2Z AC12

MY4N-CR AC110/120 (S)

MYA-NB2 DC100/110

MY2Z AC220/240

MY4N-CR AC110/120 BY OMZ

MYA-NB2 DC24

MY2Z AC24

MY4N-CR AC200/220

MYQ2N AC200/220

MY2Z DC100/110

MY4N-CR AC200/220 (S)

MYQ2N DC24

MY2Z DC12

MY4N-CR AC200/220 BY OMZ

MYQ4 AC100/110

MY2Z DC24

MY4N-CR AC220/240

MYQ4 AC110/120

MY2Z-02 AC24.

MY4N-CR AC220/240 (S)

MYQ4 AC220/240

MY2Z-02 DC24

MY4N-CR AC220/240 BY OMZ

MYQ4 AC50

MY2Z-CR AC100/110

MY4N-CR AC24

MYQ4 DC100/110

MY2Z-D DC12

MY4N-CR-TU AC100/110

MYQ4 DC12

MY2Z-D DC24

MY4N-CR-TU AC200/220

MYQ4 DC24

MY2ZN AC100/110

MY4N-D2 DC100/110

MYQ4-02 AC220/240

MY2ZN AC12

MY4N-D2 DC100/110 (S)

MYQ4N AC100/110

MY2ZN AC200/220

MY4N-D2 DC100/110 BY OMZ

MYQ4N AC110/120

MY2ZN AC220/240

MY4N-D2 DC12

MYQ4N AC200/220

MY2ZN AC24

MY4N-D2 DC12 (S)

MYQ4N AC220/240

MY2ZN DC100/110

MY4N-D2 DC12 BY OMZ

MYQ4N AC24

MY2ZN DC12

MY4N-D2 DC125

MYQ4N DC100/110

MY2ZN DC24

MY4N-D2 DC125 (S)

MYQ4N DC12

MY2ZN DC48

MY4N-D2 DC24

MYQ4N DC125

MY2ZN DC6

MY4N-D2 DC24 (S)

MYQ4N DC24

MY2ZN-D2 DC100/110

MY4N-D2 DC24 BY OMZ

MYQ4N-D2 DC100/110

MY2ZN-D2 DC24

MY4N-D2 DC48

MYQ4N-D2 DC24

MY2ZN-D2-TU DC24

MY4N-D2 DC48 (S)

MYQ4Z DC12

MY2ZN-TU AC200/220

MY4N-D2 DC48 BY OMZ

MYQ4Z DC24

MY2Z-TU AC100/110

MY4N-D2 DC6

MYQ4Z-02 DC24

MY3 AC100/110

MY4N-D2-TU DC24

MYQ4ZN AC100/110

MY3 AC110/120

MY4N-D2-TU DC48

MYQ4ZN AC110/120

MY3 AC200/220

MY4N-J AC110/120 BY OMZ

MYQ4ZN AC200/220

MY3 AC220/240

MY4N-J AC220/240 BY OMZ

MYQ4ZN DC24

MY3 AC24

MY4N-J AC24 BY OMZ

MYQ4ZN-D2 DC24

MY3 AC50

MY4N-J DC100/110 BY OMZ

MYQ4ZN-D2 DC48

 CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG LOẠI
LY Series
Rơle Omron
G2R Series
Rơle Omron
IND Relay
IND Relay Omron
Automotive Relay
Automotive Relay Omron
MY Series
Rơle Omron
Signal Relay
Signal Relay Omron
PCB Power Relay
PCB Power Relay Omron
Tổng số sản phẩm:7 - Đang xem trang : 1 / 1 Tất cả << < > >>
Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us

    245 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, TPHCM           
   ĐKKD : 0302007347  Cấp ngày : 16/05/2000
   ĐT : 08.39 554457  Email : info@sieuthitudong.com

 Chính sách và Quy định